Košík

Košík

Zásady ochrany osobních údajů

1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů společnosti Zlín fashion s.r.o., IČO 27668649, se sídlem L.Váchy 289, 760 01 Zlín (dále jen “Společnost”). V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) s účinností od 25. května 2018 naleznete níže shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

1.2. Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr@topmodezlin.cz

2. ÚČELY, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zpracování nezbytných údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy a realizaci objednávky. Právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a dále plnění právní povinnosti. Tyto osobní údaje jsme získali přímo od Vás a/nebo na základě plnění objednávky/smlouvy.

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
  • Kontaktní údaje (email, tel. číslo)
  • Název firmy, IČO/DIČ, sídlo

2.2. Za účelem analýzy a vylepšování našich služeb a nabídky. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti. Tyto osobní údaje jsme získali na základě Vaší návštěvy našich webových stránek.

• Údaje o návštěvě našich webových stránek (cookies, IP adresa)

2.3. Za účelem komunikace s Vámi, odpovědi na Vaše dotazy a požadavky (reklamace, stížnosti, apod.). Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem, případně plnění smlouvy a zákonných povinností. Tyto osobní údaje jsme získali na základě Vašeho dotazu/požadavku přes info@topmodezlin.cz.

• Kontaktní údaje (email, jméno, příjmení, telefonní číslo)

3. LHŮTA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Lhůta zpracování osobních údajů je stanovena na základě účelu zpracování. Jde tedy o dobu trvání uzavřené smlouvy či objednávky a dále po dobu nezbytně nutnou k. S ohledem na promlčecí lhůty dle občanského záníku, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. V případě oprávněného zájmu bude lhůta zpracování minimálně po dobu trvání tohoto účelu.

4. KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Vaše osobní údaje můžeme předat:

  • poskytovatelům služeb souvisejících s naší činností jako jsou dopravci, banky, osoby pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
  • jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
  • Tato stránka je chráněna reCAPTCHA – Ochrana soukromí (https://policies.google.com/privacy), Popdmínky užití (https://policies.google.com/terms). Odeslním formulářů souhlasíte s těmito podmínkami.

5. FORMA ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům.

5.1. Naše Společnost uplatňuje řadu bezpečnostních politik, abychom zajistili data před ztrátou, zkreslením nebo neoprávněným přístupem.

5.2. Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána v databázi v datacentru hostingové společnosti. Přístupy k osobním údajům v databázi mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle spisového a skartačního řádu.

6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS

6.1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

  • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Analytické cookies – pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
  • Google Analytics – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webových stránek

Více informací naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

6.2. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

• zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

7.1. Přístup k Vašim osobním údajům – máte právo pozdat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaké je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

7.2. Právo na editaci osobních údajů – máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

7.3. Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu., tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomeutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůt pro další zpracování osobních údajů.

7.4. Námitka proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu – např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho obchodního vzathu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

7.5. Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

7.6. Právo ne přenositelnost – páte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

7.7. Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

7.8. Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky – automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však v naší společnosti nedochází – do zpracování vždy vstupuje a rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním poptávky/dotazu na info@topmodezlin.cz nebo gdpr@topmodezlin.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.